Phiên bản ; 2.1.0

Link ; http://www.185sy.com/ahfm/

Mod ; No Skill Cooldown – Sử dụng skill liên tục 

Không tốn MP khi dùng skill

Dame (x)