– Phiên bản: 2.7.25

– Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.daophong

– Chức năng cần mod: mod mở khóa vip 20, tạo được huyền cảnh x5