– Phiên bản mới nhất

– Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapmonkey.dinowater

– Chức năng cần mod: bất tử, full ngọc, foods.