Phiên bản 1.7.6

Link: https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.teamobi.kpah%26hl%3Dvi%26referrer%3Dutm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dorganic%2526utm_term%253Dkpah%2Bteamobi%26pcampaignid%3DAPPU_1_0hAsW4CAMc3d9QOetq6wAQ&ved=0ahUKEwiAsdKd0uXbAhXNbn0KHR6bCxYQ5YQBCB4wAQ&usg=AOvVaw2MKpDlin6m8JJLS_3MD1h8

Chức năng cần mod: free xu &lượng