– Phiên bản: v1.1.424.1

– Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shg.sg202

– Chức năng cần mod: bất tử, one hit, vàng.