– Phiên bản: v1.9.36

– Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nekki.shadowfight

– Chức năng cần mod: bất tử, tiền.