Personalization

Font Changer v6.1 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 6.1Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.4+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

1 views .

FX Motion v2.4.0 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 2.4.0Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 5.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

1 views .

Hacker Launcher v2.9.6 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 2.9.6Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.3+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

136 views .

Cool Fonts v1.6.9 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.6.9Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.0.3+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

81 views .

♔Fonts: Fonts for Instagram, Whatsapp and Samsung v2.0.10 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 2.0.10Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 5.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

66 views .

Live Wallpapers & Backgrounds 4K, Ringtones: GRUBL v2.3.2 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 2.3.2Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 7.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

51 views .

MIUI Themes v1.8 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.8Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 5.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

19 views .

Sticker Maker v4 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 4Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.4+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

22 views .

Wallpapers free – Video Wallpapers and Backgrounds v1.0.7 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.0.7Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 6.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

18 views .

Transparent Screen & Live Wallpaper v1.1.5 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.1.5Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

15 views .
Game Ngẫu Nhiên

Mekorama v1.1 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.1Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 2.3.4+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

135 views .

Cắt ghép ảnh – Thay đổi nền ảnh v3.6 Mod APK

Tên App: Cắt ghép ảnh – Thay đổi nền ảnh v3.6 Mod APK Phiên Bản:  3.6 Yêu cầu: Android 4.4+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của Cắt ghép ảnh – Thay đổi nền ảnh Cắt dán ảnh, cắt ghép ảnh và thay đổi nền các bức ảnh của bạn thật dễ dàng và thú vị. Các chức năng chính:+ Cắt ghép ảnh: cắt phần nội dung bạn chọn trong bức ảnh và chuyển sang nền ảnh mới.+ Thoải mái lựa chọn nền mới cho bức ảnh của bạn từ các chủ đề có sẵn như tình bạn, tình yêu, cuộc sống, du lịch v.v. hay chọn nền….

137 views .

هز الحديد تطويف Shake Metal v1.4.2 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.4.2Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

302 views .

优酷视频 v7.6.8 Mod APK

Tên App: 优酷视频 v7.6.8 Mod APK Phiên Bản:  7.6.8 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của 优酷视频 【精品内容,尽在优酷】《这!就是原创》首档原创音乐人竞技成长秀,捕捉“心怀猛兽”的原创音乐人,3月9日起每周六全网播出《都挺好》阖家团圆,都挺好,3月1日起全网播出《只为遇见你》匠艺臻心,浓情开春,3月10日起全网播出《欢乐喜剧人5》用喜剧解压,让生活闪光,1月20日起每周日全网播出《王牌对王牌4》再现江湖,沈腾、贾玲、华晨宇、关晓彤摆擂挑战,等你来战,1月25日起全网播出播《乡村爱情11》每周快乐守护您,象牙山祥瑞围绕您,1月26日起全网播出《东宫》忘川之水,在于忘情,2月14日起全网播出《以团之名》开年首综,带你见证新生团魂燃爆,1月17日起每周四全网播出《CBA》上优酷畅享顶级体育赛事,全程高清直播《五大联赛》优酷体育全程直播中超、五大联赛,部分内容需购买优酷体育会员观看《德云社》郭德纲带领德云社豪华神仙阵容狂抖包袱,承包近百场内容,周一全网播出,内容需购买优酷会员观看《2019中超联赛》火爆来袭,大牌外援云集,恒大上港国安鲁能群雄逐鹿,部分内容需购买优酷体育会员观看《老中医》传国粹,守本心《最强大脑之燃烧吧大脑第二季》韩雪、郭采洁、戚薇强势加盟导师阵容,百名脑力精英同台比拼《逆流而上的你》逆流而上,追寻梦想《我的亲爹和后爸》寒冬暖流,爸道来袭,亲爹后爸,都是咱爸《失控》生活绑架了你,赎金是什么?127小时生死交织,绑匪反被绑,到底什么失了控,全网播出《王牌对王牌4》大咖对阵,引爆欢乐《最动听的事》不期而至的零度热恋《CBA》上优酷畅享顶级体育赛事,全程高清直播,部分内容需购买优酷体育会员观看《NBA》上优酷看NBA,图文直播,集锦视频给你精彩《小猪佩奇》新的一年,陪你快乐成长《知否知否应是绿肥红瘦》明兰少女成长《幕后之王》实习生布小谷勇闯传媒圈,事业走花路,还俘获霸道学长《天衣无缝》在战火纷飞的年代里,人人自危,几个有抱负的年轻人怀揣着保卫祖国、捍卫和平的理想《小女花不弃》古代晋升流励志轻喜剧《挑战吧太空》迈向太空,感觉良好《大帅哥》时势造英雄,草根做大帅《非诚勿扰》王牌相亲节目强势回归,2019就要大胆追爱《大江大河》致敬时代,砥砺前行《完美的餐厅》陈立农黄明昊变身美食大厨喊你光临《锋味》和谢霆锋一起 开启锋味世界《我和你的光年距离2》跨越时间与距离,有生之年遇见你《火王之千里同风》缱绻爱恋,再续前缘《火王之破晓之战》古装燃情,万家等火《火星情报局》第四季,宇宙很大,我们努力发光《奔腾岁月》创业奋斗见证时代篇章《我的保姆手册》看明星与保姆谈恋爱《蒙面唱将猜猜猜》第三季,更多神秘大咖,更多金曲欢唱《外滩钟声》一条弄堂的前世今生,平民百姓的真实梦想《那座城这家人》风风雨雨四十年,携手走过《兄弟》看失散亲兄弟拳击枪战挥洒野性《不良人3》画江湖之不良人王者归来《轩辕剑•苍之曜》神器轩辕剑重出江湖《镇魂》承包这个夏天的惊喜与感动《维多利亚的秘密时尚秀》维密是维密,你是你《原来你还在这里》有什么爱情等得起10年《回到明朝当王爷》病娇王爷,逆境求生升职指南《幸福一家人》幸福一家人,温暖治愈你的心《我们的四十年》金世佳柴碧云致敬时代青春《时空侠》史上最“孬”,尬笑穿越五千年《是咁的,法官阁下》看杠精律师关礼杰黄智贤互怼 《德云相声》郭德纲狂抖包袱,于谦学猫叫,近百场次全网播出《武动乾坤》第二季燃血再战!心有所执必有所成,杨洋演绎热血逆袭路,打怪升级守护天地《创业时代》梦想为创业者而生,全网播出《跳跃生命线》时间是救护员的第二条生命 《黑名单》第四季红魔回归,白甜女主再踏寻爹之旅《美味猎手》田亮携猎手团前往南太平洋,与生猛食材亲身肉搏,在荒野中创意美味的试炼之旅《蚀日风暴》荷尔蒙燃烧!张智霖王阳明触发迷雾心理战《天坑鹰猎》少年与鹰的天坑冒险;看王俊凯首部成年大戏《橙红年代》橙红家族实力集结,正义出击《这!就是灌篮》全民篮球文化为己任的竞技综艺,拼到底,玩得起《许你浮生若梦》一眼千年,共许来生,朱一龙安悦溪演绎跨时空爱恋《新舞林大会》各路明星勇闯舞林,让“街舞”之后的身体重燃舞动《神秘博士第八季》强势回归,欢迎回到想象力的圣殿,为皮卡叔打爆国际电话!《这!就是歌唱•对唱季》对上心跳唱出味道《美国式哥特》豪门望族的洗白之旅,刷新三观,奇异谋杀案的惊天秘密《香蜜沉沉烬如霜》遇你,在我懂爱之前;爱你,在我伤你之后《真相吧!花花万物》康熙回归,槽力满满,带你挖掘消费账单背后的秘密《周六夜现场》大笑解压,胖瘦贵妃争宠抢小岳岳,郭采洁古装扮相演绎新贵妃醉酒《疯人院》画地为牢,天马行空《古剑奇谭2》热血仙侠,燃爆今夏《媚者无疆》至美极虐,真爱无疆。李一桐屈楚萧虐恋情深《给我一个十八岁》春心萌动,荡漾播出《最亲爱的你》最真实的青春剧,平凡而慌张,跌跌又撞撞《甜蜜暴击》中二青春,热血甜爱《SCI谜案集》在重重迷雾中等你《猎毒人》当你凝视深渊时,深渊也在凝视你《一千零一夜》甜蜜入梦,梦想照进现实《萌妃驾到》妃常伴饭,萌动一夏《合伙人》创业时代,合伙为王国内外大剧热综、扎堆院线影片、二次元热血动漫……看视频,用优酷APP

348 views .

Sea Port: Build Town & Ship Cargo in Strategy Sim v1.0.102 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.0.102Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.4+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

38 views .

Candy Crush Friends v1.10.10 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.10.10Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.4+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

142 views .