Puzzle

Open House v1.7.357 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.7.357Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

6 views .

Match 3D v54 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 54Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

6 views .

Recharge Please! v1.4 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.4Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

8 views .

Color Flow 3D v1.47 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.47Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 5.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

7 views .

Harry Potter: Puzzles & Spells v15.0.333 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 15.0.333Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 5.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

15 views .

Crush Weed Match 3 Candy Jewel – cool puzzle games v5.16 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 5.16Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

12 views .

DOP v1.0.4 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.0.4Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 5.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

15 views .

Rescue Road v1.2.1 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.2.1Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

14 views .

Hero Rescue – Unique Puzzle v1.0.4 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.0.4Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 5.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

11 views .

LINE HELLO BT21- Cute bubble-shooting puzzle game! v1.5.0 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.5.0Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.4+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

13 views .
Game Ngẫu Nhiên

端傳媒新聞 v1.10.5 Mod APK

Tên App: 端傳媒新聞 v1.10.5 Mod APK Phiên Bản:  1.10.5 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của 端傳媒新聞 端傳媒是一家總部位於香港,面向全球華語讀者的網絡原生新聞機構。我們以移動應用和網站為平台,以原創深度報導和數據新聞為特色,致力於以新聞專業的立場,深入解析大中華地區及國際事務。 2015年8月上線以來,我們的報導多次獲得國際新聞大獎。在香港攝影協會舉辦的《前線·焦點2015》攝影比賽中,端傳媒獲得5個獎項。2016年台灣新聞攝影大賽中獲三項大獎。2015年人權新聞獎中,端傳媒獲得「中文新聞及專題大獎」「中文評論優異獎」等5項大獎。在新聞業界有重要地位的亞洲出版協會「‎2016年卓越新聞獎」中,‬端傳媒憑藉立法會數據新聞作品和緬甸攝影專題獲得2項大獎。 我們遍佈世界各地的報導團隊,第一時間解析國際熱點事件。恐怖襲擊、難民遷徙、英國脫歐、美國大選、東南亞轉型⋯⋯國際團隊挖掘新聞價值,為你展開世界的未來趨勢。 雨傘運動後香港政治走向如何?香港的街頭文化、東南亞難民、本地方言……如何勾勒一個外人所不知的香港?政治議程快速演變,香港的2047何去何從?香港頻道試圖描繪大變革中的城市眾生相。 台灣政黨輪替之後,蔡英文任總統,兩岸關係何去何從?漁農業、工業4.0、技術革命⋯⋯台灣經濟的未來在何處?資深記者獨到眼光為你講述台灣故事。 中國大陸的直播網紅們究竟是誰?新的政府治理模式如何?「小粉紅」背後體現怎樣的國家意識?爆炸、洪水、地震、滑坡、示威遊行⋯⋯大陸頻道為你呈現一個真實複雜的中國。 產品特色:# 跨界報導:跨界團隊覆蓋全球,專業的報導與分析;# 原创獨家:第一手調查力求客觀公正,多方求證保證中立權威;# 數據新聞:深度挖掘數據,數據驅動報導;# 互動體驗:新聞遊戲、互動投票、VR全景,換一種方式看新聞;# 風物生活:提供兩岸三地文化動態及城市時尚盛宴;# 豐富專題:整合優質報導和觀點文章,以專題為你梳理突發新聞脈絡;# 文章收藏:在碎片化信息時代,讓你的閱讀因為完整,而有價值;# 邀請好友:掌握即時動態、多方觀點,成為朋友中的意見領袖;# 意見反饋:邀你一起見證端的成長之路。 我們還在:端網:https://theinitium.com訂閱新聞信:https://subscribe.initiumletter.com/ Facebook: @theinitiumTwitter: @initiumnewsInstagram: @initiumphoto

324 views .

Flames Keyboard v1.275.18.121 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.275.18.121Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.2+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

162 views .

Radio – Zing v0.2.4 Mod APK

Tên App: Radio – Zing v0.2.4 Mod APK Phiên Bản:  0.2.4 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của Radio – Zing #Ứng dụng tạo ra để nghe radio zing trên web http://radio.zing.vn một cách thuận tiện nhất.Cá nhân thì rất hay nghe các chương trình sổ tay cẩm xúc, gai điệu tình yêu, chuyến tàu âm nhạc …vvv.Giao diện thân thiện hơnvới các nút chuyển bài ,xem danh sách đang phát ở bất kỳ danh mục nào đơn giản nhất.#có nhiều danh mục chương trình * Zing Sản Xuất Sound AZ (Season 3) Sound AZ (Season 2) Zing Confessions Tạp Chí Showbiz Chúc Mừng….

118 views .

QGenda v3.46.2888 Mod APK

Tên App: QGenda v3.46.2888 Mod APK Phiên Bản:  3.46.2888 Yêu cầu: Android 8.0+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của QGenda Get the new QGenda app for your Android phone or tablet to save time when requesting, swapping and viewing your schedule.• Access to your standard schedule views as well as the schedules currently available on your web dashboard.• Submit, review and approve requests and swaps anytime.• Login with your fingerprint or single sign-on for fast and secure access.• Review your 7 day schedule and quickly clock in or out from the new Home Dashboard.

108 views .

Traffic Run! v1.5 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.5Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

158 views .

CarPros v3.79 Mod APK

Tên App: CarPros v3.79 Mod APK Phiên Bản:  3.79 Yêu cầu: Android 4.0+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của CarPros Log everything about your vehicles so that you won’t forget what you did and you know what to do next!Collect and store real time data of your vehicles so that you can visualize many statistics related to your vehicle. 1. LoggerMany people neglect the importance of maintaining oils, chemicals, and many parts that need to be replaced to prolong the car’s life span. This app helps car owners, especially newbies to cars, manage their cars, track mileage, track what services need to be done, and so much….

141 views .