Role Playing

Avaland v7.1.3 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 7.1.3Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

16 views .

Phantoms: Tang Dynasty v1.0.7 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.0.7Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.3+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

49 views .

World of Dragon Nest (WoD) v1.0.3 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.0.3Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.4+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

23 views .

Shining Beyond v1.0.3 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.0.3Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 5.0+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

29 views .

Mons Master v110.0 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 110.0Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

13 views .

MARVEL Puzzle Quest: Join the Super Hero Battle! v193.510218 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 193.510218Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

16 views .

Scroll of Onmyoji v19.1.5 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 19.1.5Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.0.3+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

26 views .

Hoa Thiên Kiếp v6.0 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 6.0Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.4+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

25 views .

Soul Land: Awaken Warsoul v17.0 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 17.0Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.0.3+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

33 views .

Abyss Horizon v1.0.1 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.0.1Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.4+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

20 views .
Game Ngẫu Nhiên

Bike Stunts Racing Free v1.5 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1.5Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.1+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

72 views .

浪Live直播 – 音樂才藝娛樂&金剛遊戲實況平台 v3.6.3.6 Mod APK

Tên App: 浪Live直播 – 音樂才藝娛樂&金剛遊戲實況平台 v3.6.3.6 Mod APK Phiên Bản:  3.6.3.6 Yêu cầu: Android 4.4+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của 浪Live直播 – 音樂才藝娛樂&金剛遊戲實況平台 《浪Studio X 聲林之王》主持人吳怡霈、張若凡 x 聲林之王前12強參賽選手來浪Live直播歌唱節目做客,跟主播尬聊、唱好歌每周四晚間8點,持續在#LangStudio 給你好聲音! 《德古拉的晚餐》第三季最強推理競技遊戲節目,每周三晚間8點,強勢回歸 《熱門遊戲實況- 賽事節目登場》◆館長、郭紹安、修分靈大咖電競實況主都在King Kong金剛直播!◆全民賞金賽,PUBG自訂房賽事節目,等你來挑戰◆熱門遊戲實況:絕地求生/英雄聯盟/傳說對決/爐石戰記/黎明殺機/荒野行動/天使紀元/天堂M/…等遊戲精彩實況影音都在浪LIVE 《遊戲聯名活動-強強滾》◆遊戲大廠 x 浪LIVE跨界強者攜手 ◆手機上看遊戲電競實況主,霸氣開播 浪Live是一個優質與全方位娛樂的直播社交平台,創造直播網紅和遊戲實況主與觀眾互動的舞台相信陪伴是最長情的告白,主打音樂才藝主播,帶給你不一樣的直播體驗打造遊戲實況主最夯表演舞台,帶動直播新浪潮! 《自製明星綜藝》◆LANG Studio◆ 音樂+故事 浪你聽見好聲音!◆愛情診斷室◆ 和張兆志喬志先生聊愛情煩惱◆吳若權的殘酷邏輯◆ 和暢銷作家知性談心◆德古拉的晚餐◆ 鉤心鬥角暢玩狼人殺實境桌遊 《主播連麥好好玩》一個人播不稀奇,兩兩直播PK瘋火笑連到天邊 《多元特色主播》人氣網紅、創作歌手、唱跳演奏才藝偶像、素人正妹型男、時尚潮人都在這裡等你。24小時不間斷,聽見好聲音、分享好故事、交到好朋友。浪每個直播間都是精彩好戲、不可錯過! 《社交動態分享》無論廣場動態或Live直播,輕鬆一鍵,立刻分享Facebook、LINE、微信朋友圈!按讚支持主播的夢想,加入粉絲團推他登上浪Live全民主播的最佳舞台! 【主播雙人連線直播】猜猜誰是大主播神秘客【加入粉絲團挺主播】專屬特權勳章禮物加成【打破空間時間限制】最真實的精采即時放送【豐富多樣直播主題】音樂綜藝美食無所不播【直播社交互動模式】主播獻藝與粉絲相見歡【唯一優質清新直播】內容雅俗共賞拒絕色情 開通《浪Live貴族》獨家的粉絲福利,專屬名片、勛章、貴賓席位、專屬禮物、進場歡迎特效、貴族彈幕、活動特權,當月享不完!點選直播間正上方【貴族】按鈕,即可開通。 服務條款:https://web.langlive.com/html/subscription/sever.html 《聯絡我們》Facebook : https://www.facebook.com/langlivetw/客服信箱 : [email protected]

174 views .

BAA v1.0 Mod APK

Tên App: BAA v1.0 Mod APK Phiên Bản:  1.0 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của BAA BAA – Best Anime Art : By downloading this app you’ll get a huge collection of Anime Wallpapers to use them in your mobiles.* BAA – Best Anime Art * contains Wallpapers and fan art of all famous Anime and Manga, easy to find with search features. We welcome your feedback and suggestions and if you like this app, please rate it ^^Thank you and Happy surfing!

106 views .

마루-만화뷰어,텍스트뷰어,스캔뷰어,소설뷰어 v3.4.8 Mod APK

Tên App: 마루-만화뷰어,텍스트뷰어,스캔뷰어,소설뷰어 v3.4.8 Mod APK Phiên Bản:  3.4.8 Yêu cầu: Android 4.0+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của 마루-만화뷰어,텍스트뷰어,스캔뷰어,소설뷰어 스마트폰이나 웹하드에 저장되어 있는 텍스트 파일이나 만화 파일, 압축파일, PDF파일을 열어서 마치 책처럼 볼 수 있게 해주는 앱입니다. ※ 기본적으로 컨텐츠(소설/만화 파일)을 제공하지 않습니다.※ 구글플레이 프로텍트 인증 기기만 지원합니다.(인증에 대해서는https://support.google.com/googleplay/answer/7165974?hl=ko 참고하세요) 주요기능은 다음과 같습니다. 1. 텍스트뷰어 – txt, csv, smi, sub, srt지원 – epub 지원(텍스트만 표시) – 압축된 텍스트 열기(zip, rar, 7z) : 압축풀지 않고 바로 열기 – 글꼴(붓글씨/명조) 변경, 크기/줄간격/여백 조정 – 문자 인코딩 수정(자동/EUC-KR/UTF-8,…) – 글자색/배경색 변경 – 페이지 넘기기 방법 : 화살표/화면탭/화면드래그/음량버튼 – 넘기기 효과(애니메이션) : 말아넘기기,슬라이드,밀어내기,상하스크롤 – 빠른탐색 : 탐색바,다이얼,페이지입력 – 책갈피 추가/조회….

166 views .

UC Browser Turbo – Fast Browse and download,No Ads v1.3.0.888 Mod APK

Tên App: UC Browser Turbo – Fast Browse and download,No Ads v1.3.0.888 Mod APK Phiên Bản:  1.3.0.888 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Mở khóa mọi chức năng Không quảng cáo Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- Tải bản app mod bên dưới về máy3- Cài đặt và cảm nhận Mô tả của UC Browser Turbo – Fast Browse and download,No Ads UC Turbo is a browser with minimalist design. It has no news flow or push message but powerful Ad Block function, which brings you totally clean browsing experience. There are also functions such as Fast Download, Homepage Customizable, Video Cache and Incognito Mode to optimize you browsing.Main features-Minimalist Design-Fast Download-Homepage Customizable -Video Cache-Ad Block-Incognito Mode Minimalist DesignNo news flow, no push message, simple but smart design brings you clean and convenient….

147 views .

Hay Day v1_41_17 Mod cho Android

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢNPhiên bản hiện tại: 1_41_17Dung lượng tải game: 65MBYêu cầu ROOT: NoYêu cầu OBB: KhôngYêu cầu Android: Android 4.0.3+ Chplay: ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. One Hit 2. God Mode 3. Unlimited Money4. Unlock full shop ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT+ Yêu cầu máy đã ROOT+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

439 views .