Đăng Bài

Lưu ý: Những bài đăng sai phạm sẽ bị loại bỏ. Nghiêm cấm đăng tải nội dung như là: khiêu dâm, mua bán, bạo lực, quảng cáo, kích động, nói xấu nhà nước.

Bài đăng yêu cầu mod game phải có cấu trúc như sau:
Tiêu đề phải ghi là: "Yêu cầu mod game Tên của game"
Nội dung là:
- Phiên bản:...
- Link ChPlay (hoặc ApkPure):...
- Chức năng cần mod:...

Bài viết sai cấu trúc trên sẽ không mod!

Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này! Đăng nhập