Phiên bản: 1.2.0

 

Link Chplay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifun.android.L3K

 

Chức năng cần mod:

 

Skip dungeon