Phiên bản 2.3.0

Link chplay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miHoYo.bh3oversea

Tính năng cần mod : TÍNH NĂNG BẢN MOD V1

God Mode (Extreme Defense)
No Skill Cooldown
No SP Costs
No Character Switch Cooldown
❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD V2
Mod x10 Phòng Thủ
Mod x10 Damage
Mod không thời gian hồi chiêu

TÍNH NĂNG BẢN MOD V3

One hit + bất tử