– Phiên bản: 1
– Link ChPlay (hoặc ApkPure):https://play.google.com/store/apps/details?id=vgp.clgt.vltamquoc
– Chức năng cần mod: dame, bất tử, quái không đánh