1.  Phiên bản 2.1.0
  2. Link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herogames.gplay.weracevn
  3. CHưc năng : nitro free iteam, kim cương