Phiên bản : V1.0.78
Link ChPlay : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qfun.vnyp
Chức năng cần mod :

– Lão Gia Cát Tường One Hit

– Lão Gia Cát Tường God Mode

– Lão Gia Cát Tường Unlimited Bạc

– Lão Gia Cát Tường Unlimited KNB

– Lão Gia Cát Tường Unlimited Lính

– Lão Gia Cát Tường Mod Menu