Nội dung là: 
– Phiên bản: v 2.0.2
– Link ChPlay (hoặc ApkPure): https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.com.mong.mgh.kiemhiep.mkh&hl=vi&rdid=mobi.com.mong.mgh.kiemhiep.mkh
– Chức năng cần mod: : 1 hit , bất tử