-phiên bản 7.0

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mplay8.vn.ggplay.qjmu

speed ,vip12