phiên bản 1.5.6

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.longyou.changwutuan.global

chức năng cần mod : auto perfect on/off như trong ảnh đính kèm