– Phiên bản: 1.0

– Link ChPlay (hoặc ApkPure): https://apkpure.com/slash-girl-unreleased/com.slashandgirl.android

– Chức năng cần mod: Mong mod vàng ,và mod unsigned