– Phiên bản:2.2.0
– Link ChPlay :https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.sg225&hl=vi
– Chức năng cần mod: mod di chuyển nhanh tự do, mod code thêm KNB, mod thêm KNB khóa, mode one hit boss