Phiên bản: 1.37.0

Link ChPlay https://play.google.com/store/apps/details?id=com.game.thiendiachiton

Chức Năng mod:

– One hit

– Free Shop