-Phiên bản: 1.0.1

-Liên kết qua Google play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.furry.blast.tt

-Các chức năng: Giống như nhiệm vụ Pockie, bởi vì đây là gói ứng dụng mới, nhưng cùng một Máy chủ. trạng thái đa x1-100